KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


Transatlantik Hotel & SPA, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca Veri Sorumlusu olup,     Kanunun 10. maddesi gereği aydınlatma, yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Kişisel verilerinizin korunması ve     işlemesi ile ilgili bilgileri işbu yazımızda bilgilerinize sunuyoruz.


   

Veri Sorumlusu: ...

   

İrtibat Kişisi: ...

   

Adres: ...

   

Telefon Numarası: ...

   

Vergi Dairesi-Numarası: ... - ...

   

MERSİS Numarası: ...

   

E-posta Adresi: ...

   

Web Adresi: ...


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKÎ SEBEBİ


Kişisel veriler, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 5/2’de yer alan aşağıdaki hukukî sebepler kapsamında işlenmektedir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiilî imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukukî geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


KANUNUN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ


Kanunun 11. maddesi gereği şirketimize yasal yollardan başvurarak kendiniz ile ilgili;


a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebepleri ortadan kalkan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz


Kanun kapsamındaki haklarınızı kullanabilmek için,


E-posta yöntemi ile erişmek için ... e-posta adresine,


Yazılı talepleriniz için ... adresine başvurabilirsiniz.